ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จับมือ ม.พะเยา จัดประชุมเครือข่าย ปชส.ทอมก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 สถาบัน พร้อมหารือจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์กับสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ม.พะเยา จ.พะเยา เพื่อร่วมกันในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ทอมก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกันทั้งสิ้น จำนวน 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับพร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ กิจกรรม USR กับการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ม.เทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ม.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมการเสวนา

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย แนวคิดทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมพูดคุยเสริมสร้างพลัง-ขุมทรัพย์ของการสร้างเครือข่าย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวปฎิบัติที่ดี กิจกรรม AAR (After Action Review) การหารือแนวทางการจัดกิจกรรมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ทอมก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ USR (University Social Responsibility) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการประชุม ทอมก ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไปเผยแพร่กับสื่อมวลชน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP