ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษารับ ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย (พวอ.) ปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน พวอ.
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือ
2. 10% แรกของชั้นเรียน

ทุน พวอ. สนับสนุน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในต่างประเทศ งบประมาณโครงการรวม 2,302,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง 075672148 หรือ 0859100334 E-mail : rjitbanj@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP