การประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เรื่อง ตอบโจทย์การบริการวิชาการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคม