ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เรื่อง ตอบโจทย์การบริการวิชาการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคม

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เรื่อง ตอบโจทย์การบริการวิชาการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบและ เป็นการระดมความคิดเห็นปัญหาทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ควรให้ความสนใจในมุมมองของชุมชน สังคม รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชน สังคม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาโจทย์วิจัย และการบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมต่อไป โดยมีีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP