ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา มวล.

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นค่ายส่งท้ายของปีงบประมาณ 2556 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก จากสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ณ Universiti Sains Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การนำเสนอ การเข้าใจผู้อื่น (understanding other) การปรับตัว และเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และขณะนี้นักศึกษากำลังอยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมค่าย ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ประมวลภาพ


TOP