ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/๒๕๕6 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 ราย และตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนูรีฮัน ฮะแว

2. นักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นายสุธีกร ไชยะ
2. ว่าที่ ร.ต.โชคชัย คงชนะ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวอาภาภรณ์ ปานดุก

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP