ข่าวเด่น

มวล.-จุฬา- คมชัดลึก ร่วมจัด "เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" นักเรียนร่วมกว่า 2000 คน


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ ครู และนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีเปิดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ได้รับเกียรติจาก คุณทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

คุณทรงยศ สามกษัตริย์ กล่าวว่า โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour จัดขึ้นทุกปี ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบ และวิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นการขยายโอกาสและความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในภาคใต้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบและวิธีการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างชัดเจนและถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกระบบและทุกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำเสนอแนะแนวเทคนิคการเรียน การเตรียมตัวสอบ GAT/PAT การตัดสินใจเลือกคณะที่เรียน ตลอดจนการสมัครสอบ Admission ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษษ โดยในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ สตูลและนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน คาดว่า จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมในโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ GAT/PAT แนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน โดยคุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการ“เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุจุฬาฯ การเสวนาเรื่อง “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เกี่ยวกับระบบการศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับประเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในโอกาสต่อไปด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP