ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนลงพื้นที่พรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุน้ำร้อนเค็ม คลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย และอาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ ลงพื้นที่พรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อหารือกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมและพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ AEC ในปี พ.ศ. 2558 นี้

พื้นที่พรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก แต่จากการพัฒนาที่ผ่านมาขาดการวางแผนและการจัดการที่เป็นระบบทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ด้วยเหตุนี้ นายวิเวก ผิวดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว และนางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนเพื่อหารือและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวสปา (Spa Town) และรองรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น

“พรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 127 ไร่ และเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ในพื้นที่นี้มีบ่อน้ำร้อนทั้งหมด 14 บ่อ ความร้อนในบ่ออยู่ที่ประมาณ 40 – 47 องศาเซลเซียส ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้วันละ 300 คน และในวันเสาร์ อาทิตย์ได้ 600 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ขาดพื้นที่บริการนักท่องเที่ยวในหลายส่วนด้วยกัน ดังนั้น โครงการความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบของงานวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนจะเข้าไปดำเนินการ โดยมีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าว

จากการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร สถานที่จอดรถ การดูแลรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนารูปแบบของสปาฮาลาลในพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย

อนึ่ง โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงการทางการท่องเที่ยวเพื่อการกระจายรายได้ โดยในปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นภารกิจหลักในการจัดตั้งหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนทั้งการวิจัย และบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นอุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส

ประมวลภาพ


TOP