ข่าวการศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาววัลภา โมเล็ก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง) เรื่อง การค้นหายีนในฟองน้ำทะเล (Xestospongia sp.) โดยใช้วิธีการสร้างห้องสมุุดยีน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5

TOP