ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา

ผลงาน "โครงการการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน" ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556" จากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse2.wu.ac.th/

TOP