ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา