นร.โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์