สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ติดตามผล และบริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอ