ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประเมินความพร้อมการยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบวิจัยระดับก่อนคลินิก