ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion

ผลงานของอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ "The pharmacy students’ skill in healthcare: learning activities integrated into the course for community health improvement" โดย อ.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม นำเสนอแบบปากเปล่า และ "Result of community based learning in experience community publlic health course" โดย อ.ภญ.ธิดา โสตถิโยธิน นำเสนอโดยโปสเตอร์ ในกาารประชุม the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม PEACH พัทยา

TOP