ข่าวการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป (เอสโซ่)

กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์รัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นนิเทศศาสตร์), สำนักวชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

2.  เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50


นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 5-17 กันยายน 2556

และขอให้ดำเนินการกรอกใบสมัครและส่งมาที่งานทุนการศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 นี้

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทั่วไป (เอสโซ่)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1339

TOP