ข่าวเด่น

ค่ายวรรณกรรมสัญจร “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และในปีนี้เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน องค์กรร่วมขับเคลื่อนผลักดัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเวทีแหล่งเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนในภาพรวม ในรูปแบบของนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต” สัญจรไปยังโรงเรียนเสาธงวิทยา ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มสายธาร นักเรียนโครงการเยาวชนรักหนังสือของโรงเรียนเสาธงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนายชนะ ศิริกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยากล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียนเรื่องสั้น รางวัลรพีพร ประจำปี 2553 ได้พูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียน และคุณนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ (รมณา โรชา) นักเขียนรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน จากโครงการวรรณกรรมแว่นแก้ว ปี 2550 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่าจะเป็นนักเขียน พร้อมนี้นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการกล่าวขอบคุณนายจำลอง ฝั่งชลจิตร นายนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ ที่ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรค่ายวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบโล่เกียรติยศชื่นชมผลงานบริการวิชาการดีเด่น และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแก่โรงเรียน

กิจกรรมโครงการ ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต” สัญจร จะดำเนินการต่อเนื่องโดยกำหนดจัดที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โดยจะมีวิทยากร นักเขียน กวี ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมให้การบรรยายและพูดคุยกับนักเรียน สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงร่วมโครงการได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3725-30

ภาพกิจกรรม


TOP