ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิชา รกรากภาคใต้ ลงภาคสนามที่ สงขลา และไทรบุรั(รัฐเกดะห์) มาเลเซีย

นักศึกษาวิชา รกรากภาคใต้ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ จำนวน ๒๗ คน ลงปฏิบัติการภาคสนามที่จังหวัดสงขลา และเมืองไทรบุรี(รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย) ทั้งนี้เพื่อศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ และศรีธรรมราชมหานคร(เมืองสิบสองนักษัตร) รวมทั้งสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยสยามในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาและสอน คือ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และอาจารย์ผู้สอนร่วม ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต

TOP