ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การนักศึกษาในเครือข่ายร่วมลงนาม MOU เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพของสถาบันอุดมศึกษาในครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2556 ณ อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา โดยในวันที่ 7 กันยายน 2556 ว่าที่ ร.ต. ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

โอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต. ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้นำนักศึกษากับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” นายศิริวัฒนา ชาติภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จาก ปปส.ภาค 8 บรรยายเรื่อง "สถานการณ์ยาเสพติดในภาคใต้" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้นำกับการทำงานเครือข่าย”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเครือข่ายละลายพฤติกรรม โดย นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น และนางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา “พลังเครือข่ายสร้างสรรค์สังคม” โดย คุณหมอธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน อสม.แห่งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า โดย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา “กิจกรรมเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” โดย คุณชูใจ ช่วยชู เจ้าหน้าที่งานแนะแนว นอกจากนี้มีการจัดเวทีเสวนาแก่ผู้นำนักศึกษา โดย คุณมณเฑียร สุขกุล เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันต่างๆและของเครือข่าย โดย คุณอัมพร รัตนวิจิตร ก่อนที่จะมีการทำบันทึกข้อตกลง “กิจกรรมสถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติด” โดยผู้แทนองค์การนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด

การสัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างผู้นำนักศึกษาด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาระดับผู้นำมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่แข็งแรง รู้เท่าทัน ตลอดจนมีความสามารถที่จะเข้าถึงนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ในพื้นที่ระดับสถานศึกษา และให้มีเครือข่ายการทำงานรณรงค์ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข็มแข็ง และเป็นรูปธรรม นักศึกษากลุ่มน้ำดีเหล่านี้จึงเป็นความหวังของสถานศึกษา และของประเทศชาติในการเป็นแกนนำขับเคลื่อนหรือรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่อไป

อนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรมราช มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ประมวลภาพ


TOP