มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การนักศึกษาในเครือข่ายร่วมลงนาม MOU เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด”