ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการการจัดการความรู้(KM) " เสวนาสถาปัตย์ฯ (ออกแบบ แอบบอก) "

โครงการการจัดการความรู้(KM) " เสวนาสถาปัตย์ฯ (ออกแบบ แอบบอก) " วันที่พุธ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.30 - 13.45 น. พิธีเปิดงาน
13.45 - 15.00 น. พิธีมอบรางวัล “โครงการการประกวดแบบบ้านบูรณาการกับการเรียนการสอนสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2” จาก SCG
15.00 - 15.40 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ใน มวล.” โดย ผอ.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจารย์กิตติ เชาวนะ และผู้เข้าร่วมงาน
15.40 - 15.00 น. เล่าเรื่อง “ โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อเข้าสู่มรดกโลก” โดย อาจารย์วิรุจ ถิ่นนคร
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง /เยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย
15.20 - 15.40 น. เล่าเรื่อง “ งานวิจัย...” โดย อาจารย์เรวัติ สุขสิกาญจน์
15.40 - 16.00 น. เล่าเรื่อง “การออกแบบเสมือจริง ร่วมกับ Anita Thai Silk” โดย อาจารย์วรพร ตันติการุณย์ และ อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
16.00 - 16.30 น. พิธีปิดงาน
TOP