โครงการการจัดการความรู้(KM) " เสวนาสถาปัตย์ฯ (ออกแบบ แอบบอก) "