สำนักวิชาเภสัชศาสตร์นำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช