ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (รอบขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 3/๒๕๕6 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/๒๕๕6 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1) ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
2) นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
3) นางสาววลีย์ ทองคำ
4) ว่าที่ ร.ต.บัณฑิตย์ วณิชย์เศรษฐ์
5) นายสายตุลา ณ ระนอง

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP