อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมนานาชาติ Shadow Play of Asean นำมิติทางศิลปะ วัฒนธรรมเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน