ข่าวเด่น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมนานาชาติ Shadow Play of Asean นำมิติทางศิลปะ วัฒนธรรมเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน” “Shadow Play of Asean” นำมิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงความเข้าใจและเกิดความสำนึกร่วมของกลุ่มประชาคมอาเซียน


รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน” “Shadow Play of Asean” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายเฮรู วิจักโซโน กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อนำมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยงและหาอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน ส่งเสริม เผยแพร่มรดกด้านศิลปะและวัฒนธรรมการเล่นเงาในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะเกิดความเข้าใจในรากเหง้าทางศิลปะและวัฒนธรรม กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมธรรมอันจะนำไปสู่การสืบทอดในกลุ่มเยาวชนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้“ศิลปะการเล่นเงา” (Shadow Play) ซึ่งเป็นการแสดงที่นิยมแพร่หลายที่สุดทั่วคาบสมุทรทะเลใต้ เช่น ชวา สุมาตรา แหลมมลายู และ ดินแดนอื่นๆ รวมทั้งภาคกลาง ภาคอีสานของไทยด้วย เชื่อว่ามีต้นกำเนิดดั้งเดิมจากอินเดียซึ่งเป็นรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า “การเล่นเงา” (ฉายนาฏกะ) ต่อมามีการพัฒนาเป็นแบบฉบับของพื้นเมือง ตั้งแต่สมัยตามพรลิงค์หรือศรีวิชัย และเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ชวามลายู เรียก “วายัง” หรือ “วายังกุลิต” วายัง = เงา กุลิต = หนังสัตว์ ถ้าเป็นหนังวายังสมัยใหม่ระบายสีธรรมชาติเรียก “ปะตอง วายังกุลิต” เขมรเรียก “สะเบ็ก” และชาวมลายูเรียกหนังตะลุงของไทยว่า “วายังเสียม” รูปหนังทุกชาตินิยมทำมาจากหนังสัตว์ เช่น หนังวัว ควาย เหมือนกัน โดยการแสดงเป็นหุ่นเชิดบังแสงให้เกิดเงา และตัวหนังจะทาสีดำ ลักษณะรูปแบบตัวหนังตะลุงของแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ ขึ้นอยู่กับรสนิยม รูปแบบทางศิลปะ และคติความเชื่อขึ้นอยู่ของแต่ละประเทศ

“ศิลปะการเล่นเงาถือเป็นสายธารทางวัฒนธรรมที่ร้อยรัดและเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอาเซียนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างงดงาม ซึ่งหากนำศิลปะการเล่นเงาดังกล่าวของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาจัดแสดง และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในด้านวิถีวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าเดียวกันก็จะเกิดความสำนึกร่วมของกลุ่มประชาคมอาเซียน และนำไปสู่การหาจุดร่วมและการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน โดยใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมได้เป็นอย่างดี” ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การเสวนาเรื่อง “ศิลปะการเล่นเงา : สายธารวัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียน” โดย อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ อธิการมหาวิชชาลัยชุมชนพื้นบ้านศรีวิชัย อาจารย์สิริ นิลบัว ประธานคนไทยสยามในรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อับดุลย์ ราซัค ปาแนมาแล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเสวนาเรื่อง “เมื่อนายหนังหายไป” (ศิลปะการเล่นเงา : มุมมองการสืบทอดและการปรับตัว) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมเดช เดชภิมล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์จรูญ หยูทอง สถาบันทักษิณคดีศึกษา อาจารย์ทวี พลายด้วง นายกสมาคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนังปฐม มุสิกะ นกยกสมาคมศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังมี การนำเสนอผลงานศึกษาวิจัย/บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ “ศิลปะการเล่นเงา” โดย นักศึกษาปริญญาโท/ เอก และนักวิชาการผู้สนใจ การแสดงสาธิตศิลปะการเล่นเงา ได้แก่ “สะเบ็ก” (ศิลปะการเล่นเงาประเทศกัมพูชา) “ผีเหยิ่ง” (ศิลปะการเล่นเงาประเทศจีน) “พาวากูตู” (Pavakutoo) ศิลปะการเล่นเงาประเทศอินเดีย หนังประโมทัย (ศิลปะการเล่นเงาของภาคอีสาน) หนังสุพรรณบุรี “วายังกุลิต” (ศิลปะการเล่นเงาจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย) “หนังใหญ่” (ศิลปะการเล่นเงาภาคกลาง) “หนังตะลุง” (ศิลปะการเล่นเงาภาคใต้) และหนังเพชรบุรี อีกด้วย

ประมวลภาพ


ข่าว โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / ส่วนประชาสัมพันธ์

 


TOP