ข่าวทั่วไป

โรงเรียนมานิตานุเคราะห์และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คว้าแชมป์ดนตรีไทย ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6

โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ระดับประถมศึกษา ส่วนรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาเป็นของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มีโรงเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ทีม และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 4 ทีม โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย ร่วมตัดสินการประกวด

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด พร้อมร่วมชมและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการประกวด

สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๑ (การพิศิษฐ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง ๒ (อ้อแอ้ เตาะแตะ) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 7,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ

ส่วนผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษา เป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ

 

ประมวลภาพ


ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP