ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "โครงการพบครูภาษาไทยที่วลัยลักษณ์" ครั้งที่ 1


หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการโครงการ“โครงการนัดพบครูภาษาไทยที่วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1” 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
09.00-10.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาท
ภาษาไทยในบริบทอาเซียน”
โดย ... ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.15-12.15 น. การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
โดย ... ดร.ดลฤทัย ขาวดีเดช อาจารย์สาขาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.00-14.00 น. เสวนาเรื่อง "ภาษาไทยในทัศนะของชาวต่างชาติ"
โดย ... ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์ ประธานหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
... อาจารย์ Chiem Thi Nguyem อาจารย์
ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
อาจารย์หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14.15-16.00 น. ครูภาษาไทยกับงานวิจัยในมุมมองใหม่
โดย ... ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต อาจารย์หลักสูตร
ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ อาจารย์หลักสูตร
ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์
หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต โทร. 081-4200492


รายละเอียดเพิ่มเติม : Tipsrinimit@gmail.com

TOP