ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัย มวล. เสนอโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ อ. สุธีระ ทองขาว นายวิทยา อาวุธเพชร นายสรายุทธ นาครอด จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อ. จักริน วีแก้ว จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ นายภีม ภคเมธาวี จากศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการมีส่วนร่วมระยะที่ 3 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานวิจัยการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมี ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ เป็นหัวหน้าโครงการ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ผ่านการประสานของ รศ.ดร. สุจริต คูณธนวงศ์กุล ร่วมกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม นครปฐม และระยอง ผลที่เกิดเป็นรูปธรรมคือ ชุดเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ผังน้ำชุมชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำ แบบจำลองสมดุลน้ำสำหรับศึกษาแนวทางการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คลองท่าดี และคลองท่าแพ แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า แบบจำลองอุทกพลศาสตร์สำหรับการศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยชุมชนเมือง และร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP