นักวิจัย มวล. เสนอโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช