ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ Graduate School of Science and Technology Shizuoka University ประเทศ Japan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Global and Regional Environmental Issues in coastal Marine and Land Ecosystems” จาก Graduate School of Science and Technology Shizuoka University, Japan ในระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2556

TOP