ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ Graduate School of Science and Technology Shizuoka University ประเทศ Japan