ข่าวเด่น

“WMS จัดโครงการ Work-Based Learning (WBL) ที่เกาะสมุย”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยใช้การทำงานเป็นฐานที่เกาะสมุย (Work-Based Learning: WBL@ Koh Samui) ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 โดยมีผู้บริหารโรงแรม บริษัททัวร์ สมาคม และองค์กรทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุย รวมทั้งคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมกว่า 60 คน

การจัดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานที่เกาะสมุย (Work-Based Learning: WBL@ Koh Samui) เป็นนวัตกรรมและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในสายสังคมศาสตร์ที่มุ่งหวังพัฒนาทักษะและศักยภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันพัฒนาทรัพยากบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและยั่งยืนต่อไป

อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “การนำร่องโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 71 คน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเริ่มเรียนความรู้ภาคทฤษฏี โดยใช้อาจารย์ในหลักสูตรฯ และผู้สอนร่วมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม บริษัททัวร์ สมาคม และองค์กรด้านการท่องเที่ยวของสมุยเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557”

อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ผู้ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกล่าวเสริมว่า “โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง” ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซียมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (WMS In-Country Project)

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว สำนักวิชาการจัดการได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่

1) โรงแรม Nora Buri Resort & Spa
2) โรงแรม Centara Grand Beach Resort Samui
3) โรงแรม Kandaburi Resort & Spa
4) โรงแรม Nora Beach Resort & Spa
5) โรงแรม Fairhouse Villas & Spa
6)โรงแรม Fairhouse Beach Resort
7) โรงแรม Le MeridienKohSamui Resort & Spa
8) โรงแรม Vana Belle, KohSamui
9) โรงแรม Mantra Samui Resort
10) โรงแรม AkarynSamui
11) โรงแรม Newstar Beach Resort Koh Samui
และบริษัททัวร์ในพื้นที่อีก 4 แห่ง ได้แก่
1) Glory World Wide
2) Trans Island Travel
3) Southeast Asia International Travel
4) Smile Samui Tour

นอกจากนี้ในงานยังมีงานเสวนาสมาคมศิษย์เก่า สำนักวิชาการจัดการ ที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ในเขตอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตรุ่นน้องๆ อีกด้วย รวมทั้งคณบดีสำนักวิชาการจัดการได้กล่าวขอบคุณและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร/ผู้แทนโรงแรม Nora Buri Resort & Spa, Fairhouse Beach Resort, Fairhouse Villas & Spa, Samui Pavilion Boutique Resort และ Malisa Villa Suites ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา


ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP