ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยจำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร เอกสารหลักฐาน การคัดเลือก และการประกาศผล
- ผู้สมัครแจ้งความจำนงในการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 กันยายน 2556 โดยติดต่อ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-2825 หรือ E-mail: attawadee.sa@wu.ac.th
- คัดเลือกผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบทางเว็บไซต์
- ให้ผู้สมัครส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทาง E-mail หรือนำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย
- ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ โดยผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


TOP