ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

24 กันยายน 2556 : เลื่อนเวลาการชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. จากเดิมเวลา 09.00-16.30น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. นั้น ขอแจ้งเปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP