24 กันยายน 2556 : เลื่อนเวลาการชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. จากเดิมเวลา 09.00-16.30น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.