ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานธุรการ โครงการบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1. นางสาวมารีนา พิกุลจร
2. นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล
3. นางสาวศิเรมอร เพ็ชรเฟื่อง
4. นางสาวไอยลดา โต๊ะแจ๊ะ
5. นางสาววิไลวรรณ จันทร์ยัง
6. นางสาวสุอัยดา เสมอภพ
7. นางสาวดาราณี เทพพรมมา
8. นางสาวกมลพร กาญจนสนิท
9. นางพรพนา สระหารดิษ
10. นางสาวกุญช์ชญา ศุภเสวต
11. นายนันทภพ สมัยพันธ์
12. นางสาวเพ็ญศิริ เชื้อจีน

กำหนดวันทดสอบความรู้ข้อเขียนพร้อมสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1

ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556

เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 084-2469053


TOP