นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรร่วมจัดกิจกรรมการสร้างฝาย