ข่าวทั่วไป

ค่ายวรรณกรรมสัญจร “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และในปีนี้เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน องค์กรร่วมขับเคลื่อนผลักดัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเวทีแหล่งเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนในภาพรวม ในรูปแบบของนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต” สัญจรไปยังโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เสม็ดจวนวิทยาคมกล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ (รมณา โรชา) นักเขียนรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน จากโครงการวรรณกรรมแว่นแก้ว ปี 2550 คุณคามิน คมนีย์ นักเขียนรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด 2 สมัย และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียน ทั้งนี้ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ได้มอบโล่เกียรติยศชื่นชมผลงานบริการวิชาการดีเด่น และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแก่โรงเรียนด้วย

ประมวลภาพ


TOP