ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน “มุทิตาจิต“ผู้เกษียณเกษียณอายุการทำงานประจำปีงบประมาณ 2556


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงาน “มุทิตาจิต” เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ได้เสียสละทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เคียงคู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งในปีมีผู้เกษียณอายุจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.โอภาส ตันติฐากูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยภาพแห่งความสุข ความประทับใจ โดยในภาคเช้ามีพิธีทางศาสนา โดยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยเวทีเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน หลักการใช้ชีวิต และข้อคิด ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะประธานจัดงานได้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรดน้ำขอพร และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุในปีนี้ด้วย

ฉ  อาจาริยเกษียณงาน
      พุธ 18 กันยายน พ.ศ.2556   มวล.ชูยกผู้เกษียณ
อายุการทำงานสานพากเพียร ผู้เป็นเทียนหกเล่มอิ่มเอมใจ
      ผศ.ดร.อัญชลี  ชยานุวัตร ท่านเจนจัดภาษาอังกฤษจิตสดใจ
หน้าตาแย้มยิ้มอิ่มละไม เอาใจใส่ลูกศิษย์ประสิทธิ์งาน
      รศ.ดร.กัลยา  ศรีสุวรรณ นั้นแกร่งกล้า คณบดีวิศวะฯ งามสง่าเก่งสื่อสาร
หน้าตายิ้มอิ่มใจใสเบิกบาน เป็นนักกีฬาใบหน้าท่านอ่อนกว่าวัย
      รศ.ดร.พูนพงษ์ บุญพราหมณ์ งามบริหาร คณบดีสารสนเทศหลายสมัย
เป็นพนักงานแรกเริ่มมหาวิทยาลัย  จากภาคกลางเมืองไกลมาทำงาน
      รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล หนุนแน่แน่ว พูดคล่องแคล่วสอนเวชศาสตร์ได้ฉาดฉาน
ทำวิจัยเรื่องสุขภาพซาบซึ้งงาน ต่อสายป่านได้ยาวสาวใจดี
      ดร.โอภาส  ตันติฐากูร จำรูญวิทย์ฯ    สอนสานศิษย์มุ่งไปในวิถี
มุ่งทำงานควานคว้าหาสิ่งดี   ฝากรอยยิ้มในทุกที่มีน้ำใจ
      รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ นักศาสตร์ศิลป์  กลอนกาพย์โคลงไหลรินสะบัดไหว
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประเทศไทย เลือดนครฯ ศูนย์กลางสยามใต้แต่โบราณ. 
   
ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร. สืบพงศ์  ธรรมชาติ ประพันธ์     
18  กันยายน  พ.ศ.2556
   

ประมวลภาพ

TOP