ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญไปจาก Dan Church Aid/Christian Aid กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาให้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติและสถานีวัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน และ Leaf wetness sensor ที่จังหวัดกำปงชนัง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 50 กิโลเมตรในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2556 และได้จัดการอบรมการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร และบุคลากรจาก NGOจำนวน 20 คน ซึ่งอุปกรณ์สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัตินี้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ทิศทางและความเร็วลม ปริมาณน้ำฝนความเข้มแสง และดัชนีอุลตร้าไวโอเลต ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่จากกัมพูชาได้รับการอบรมจนสามารถนำไปติดตั้งเพิ่มอีก 1 จุดที่จังหวัดรัตนคีรี ผู้เข้าร่วมสามารถตีความ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและเตรียมความพร้อมทางด้านอาหาร (food security) ของประเทศกัมพูชาเพื่อรองรับกับ climate change ในอนาคตข่าการอบรมได้ลงหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ (Phnom Pehn Post) column “Evening the odds with Mother Nature”


TOP