ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามี ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิไลวรรณ จันทร์ยัง
โดยได้ขึ้นรายชื่อสำรองจำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล สำรองอันดับ 1
2. นางสาวกุญช์ชญา ศุภเสวต สำรองอันดับ 2
ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075672005-6 (อมรรัตน์)


TOP