ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานการ (นัก) ประเมิน : เข็มทิศสู่การพัฒนา"