ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานการ (นัก) ประเมิน : เข็มทิศสู่การพัฒนา"

เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ หรือ Thailand Evaluation Network (TEN) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และสถาบันพันธมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานการ (นัก) ประเมิน : เข็มทิศสู่การพัฒนา" ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tenthailand.net หรือ โทร. 02 640 0461 ต่อ 114 โทรสาร 02 640 0465 e-mail: piyatat@knit.or.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tenthailand.net

TOP