ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ/สารสนเทศศึกษา/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม เช่น C++, pHp, MySQL, CSS
2) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ เช่นPhotoshop, illustrator, InDesign,Dreamweaver, Flash หรือโปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หมวดหมู่ในระบบ DC และ LC
หากมีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากกว่า 1 ด้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ และจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ได้
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยทางด้านสารสนเทศ
- มีความสามารถในการให้คำปรึกษาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
- คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้อยู่ในดุลยพินิจ ของหลักสูตร

ภารระงาน
1. ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ การจัดการระบบและทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ การออกแบบเว็บเพื่องานสารสนเทศ การจัดการเว็บเพื่องานสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล คอลลเล็คชั่น ระบบอัตโนมัติสำหรับงานสารสนเทศ
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา
4. ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานด้านการจัดการสารสนเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร
5. รับผิดชอบการจัดการสารสนเทศในสำนักงาน ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการจัดประชุมอาจารย์หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศทิจิทัล
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
8. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
9. สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การสนับสนุนงานสาขาวิชา การช่วยอาจารย์ตรวจงานนักศึกษาในรายวิชาที่หลักสูตรเห็นชอบ งานบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 3,800 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร
อื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 - 4 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 – 4 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP