ข่าวทั่วไป

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี มวล. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SSP) เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2556 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

- ทัศนศึกษา หมู่บ้านคีรีวง เยี่ยมชมการทำลูกไม้เป็นเครื่องประดับ การทำมัดย้อมผ้าจากใบไม้ การทำผ้าบาติกจากลายเทียน
- กิจกรรมสานกลุ่มสัมพันธ์ สานสัมพันธ์พี่น้อง
- ฐานความรู้ที่ 1 ดาราศาสตร์
- ฐานความรู้ที่ 2 กว่าจะเป็นยาเม็ด
- ฐานความรู้ที่ 3 การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยใช้หุ่นจำลอง
- ฐานความรู้ที่ 4 นักสืบสายน้ำ
- ฐานความรู้ที่ 5 เยี่ยมชมอาคารกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่)
- ฐานความรู้ที่ 6 เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stpark.wu.ac.th/

TOP