อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลยี มวล. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต