ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สวก. แนะนำกรอบการให้ทุนวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก ที่ปรึกษา สวก. และคณะ ได้เข้าแนะนำกรอบทุนวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม 40 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

สวก. มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการเษตรทั้งในเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยกำหนดกรอบการสนับสนุนการวิจัยในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 8 กรอบการวิจัย งบประมาณ 180 ล้านบาท ได้แก่
1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช (สับปะรด ลำใย เมล็ดพันธุ์พืช ทุเรียน มังคุด มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ
- การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสินค้าพืช
- การวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ และค้นหาพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง
- การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการวิจัยด้านการแปรรูปพืชให้มีศักยภาพสำหรับการส่งออกโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่
- การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้าง ปัญหาแมลง หรือปัญหาไข่แมลงติดไปกับผลผลิต
2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง (กุ้งขาว ปลาทูน่า/ซาดีน หมึก ปลาและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำจืด กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม)
- การวิจัยเพื่อปรับกฎระเบียบและข้อกำหนดทางการประมงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
- การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการการผลิต เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาระบบการเลี้ยง การพัฒนาสูตรอาหาร การป้องกันโรค เป็นต้น
- การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมง
- การวิจัยและพัฒนาการตลาดและมาตรฐานสินค้าประมง
3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม)
- การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การวิจัยด้านอาหารสัตว์ เช่น การพัฒนาสูตรอาหารใหม่ การเก็บรักษา เป็นต้น
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
- การศึกษาวิจัยด้านการตลาดและมาตรการทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตพืช เช่น การจัดการดิน การจัดการพืช เป็นต้น
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและสุขอนามัย
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เช่น พลาสติกชีวภาพ เอนไซม์ โพลิเมอร์ สารเคลือบผิว สารลดแรงตึงผิว เป็นต้น
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
- การคัดเลือกและจำแนกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตเวชภัณฑ์
- การวิจัยและพัฒนาการจัดการผลิตที่เหมาะสมต่อการมีสารสำคัญและผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิจัยด้านเขตกรรมที่เหมาะสม การอารักขาพืช การวิจัยอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- การวิจัยด้านเคมีและเภสัชวิทยา เช่น การทดสอบการออกฤทธิ์ การทดสอบความเป็นพิษ การวิจัยรูปแบบการผลิตเวชภัณฑ์ เป็นต้น
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การวิจัย Clinical trial การวิจัยผลข้างเคียง เป็นต้น
6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อรองรับระบบ Smart Farmer และ/หรือการผลิตในระบบปิด
- การวิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทดแทนแรงงาน เช่น เครื่องจักรกลฯ พลังงานทางเลือก เครื่องจักรกลฯ เอนกประสงค์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติควบคุมด้วยดาวเทียม เป็นต้น
7. การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยายผลโครงการจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพื่อยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขยายขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
8. อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://epms.arda.or.th ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักสนับสนุนงานวิจัย โทร. 02 579 7435 ต่อ 3204-3215

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP