โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน