ข่าวทั่วไป

โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน

ส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาและสำนักวิชา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรในโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน โดยมีอาจารย์เชฐตุพล พูลจันทร์ และ อาจารย์ขวัญตา พูลสำราญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์กมล ถิ่นสุราษฏร์ และอาจารย์นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมพูดคุยแนะนำหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ ร่วมด้วยนายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษาพูดคุย “ระบบการรับนักศึกษา” และนางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมพูดคุย “การเรียนรู้ อยู่อาศัย ระบบสวัสดิการ กิจกรรมและทุนการศึกษา” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

โอกาสนี้ อาจารย์อารี นิยมรส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา กล่าวต้อนรับและขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จัดกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการสื่อสารข้อมูลถึงตัวผู้เรียนให้ได้รับข้อมูล ได้พบปะอาจารย์ในแต่ละสำนักวิชา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ค้นพบตัวเอง ใส่ใจในการเรียน และวางแผนอนาคตในการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

TOP