ข่าวเด่น

สายไหม-เปา คว้าดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ปี’56

 


น้องสายไหม-นางสาวณัฐธิดา กาญจนไพเราะ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และน้องเปา-นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทร์เขียว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับ-เดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากผู้เข้าร่วมประกวดรอบแรกจำนวนกว่า 200 คน

การประกวด "ดาวประดับ เดือนประดู่" ประจำปีการศึกษา 2556 รอบสุดท้าย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมชมการประกวดพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเชียร์และชมความสามารถของผู้เข้าประกวดจนล้นหอประชุม

ในรอบดังกล่าวมีนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คนและฝ่ายหญิง 15 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมของชมรมและสำนักวิชาต่างๆ ร่วมแสดงด้วย โดยผลการประกวดปรากฎว่า รางวัลดาวประดับ ตกเป็นของ น้องสายไหม-นางสาวณัฐธิดา กาญจนไพเราะ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รางวัลเดือนประดู่ คือ นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทร์หรือน้องเปา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ส่วนรางวัลรองดาวประดับและรองเดือนประดู่ ได้แก่นางสาววรรณธิรา กรดกางกั้น สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี และนายกฤษต เหนือคลองสำนักวิชาสาสนเทศาสตร์ หลักสูตรวิศกรรมซอฟต์แวร์ ตามลำดับ


นอกจากนี้ยังมีรางวัล ทูตวัฒนธรรมฝ่ายชาย ได้แก่ นายณัฐนันท์ อรณแสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทูตวัฒนธรรมฝ่ายหญิง นางสาวจิดาภา ตันตาปกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัล Male Popular Vote ซึ่งได้จากการโหวตจากผู้ชมในหอประชุม ได้แก่ นายณัฐนันท์ อรุณแสง รางวัล Female Popular Vote ได้แก่ นางสาวจิดาภา ตันตาปกุล รางวัล Best Performance ได้แก่ นายณัฐวุฒิ จากระโนด สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รางวัลขวัญใจกองประกวด ได้แก่ นายธนะศิษฏ์ บุญขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รางวัลขวัญใจเพียวริคุฝ่ายชาย ได้แก่ นายวุฒิไกร ธนะเกตุสกุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัลขวัญใจเพียวริคุฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวอธิญา สมภักดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และรางวัล Most of the LIKE Vote ฝ่ายชายได้แก่ นายวุฒิไกร ธนะเกตุสกุล (1555 LIKE) รางวัล Most of the LIKE Vote ฝ่ายหญิงได้แก่ นางสาวอธิญา สมภักดี (3599 LIKE)

 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP