ข่าวทั่วไป

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณี และสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปังและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP