ข่าวทั่วไป

การจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ววารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิจัยทั้ง 6 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2208 หรือเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th/index.php/wms/index

TOP