การจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว