ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความและเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ และประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในเรื่องการใช้ภาษาไทย และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ประกวดเขียนเรียงความสด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาร้อยปี ชั้น ๒ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ใกล้พระพุทธบาท) รับรายงานตัว เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.

รประกวดเพลงร้องเรือเด็ก
วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เวทีการประกวด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ใกล้พระพุทธบาท) รับรายงานตัวเวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความและประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com หรือ สามารถไปสมัครได้ที่เวทีการประกวด ตามวันเวลาดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ http://cultural.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP