สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนา "การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ"