ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนา "การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง "การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกฯ และอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง และรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ฝึกปฏิบัติงานด้านนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกเภสัชกรรมปฐมภูมิทั่วประเทศ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ และคณาจารย์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทิศทางงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในประเทศไทย"

TOP