ข่าวเด่น

ส่วนวิเทศสัมพันธ์เน้นทักษะความเป็นสากลแก่นักศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเน้นทักษะความเป็นสากลให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก จากสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การนำเสนอ การเข้าใจผู้อื่น (understanding others) การปรับตัว และเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เล่าว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของการเข้าค่าย ซึ่งแตกต่างจากการไปทัศนศึกษาโดยบริษัทนำเที่ยว นักศึกษาจำนวนหนึ่งจึงมีมุมมองในการเขาร่วมกิจกรรมค่ายแบบสวยงาม นอนโรงแรมหรูๆ หรือรับประทานอาหารจากภัตตาคาร จึงอยากจะขอยกเอาคำกล่าวที่ว่า "Maturity is not when we start speaking BIG things. It is when we start understanding small things..."(www.fb.com/EnglishIF) การปรับตัวต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น วัฒนธรรมทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อาหาร วิถีชีวิต หรือแม้แต่ความอดทนที่จะต้องเจออุปสรรค และความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ นักศึกษาควรได้รับจากประสบการณ์จริง เพราะหากรับจากทฤษฎีเพียงอย่างเดียวก็จะยังไม่สามารถวัดได้ว่าตนเองมีศักยภาพในการปรับตัวจริงๆ ในสถานการณ์จริงหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ยังบอกอีกว่า นอกจากการปรับตัวแล้ว การเข้าค่ายในครั้งนี้ ต้องมาดูเรื่องความสามารถทางวิชาการ ความเอาจริงเอาจังในการศึกษาของประเทศมาเลเซียทำกันอย่างไร วิธีการสอนเป็นแบบไหน นักศึกษาจึงเก่ง และกล้าหาญ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการปรับทัศนคติ และเพิ่มวิสัยทัศน์ หรือมุมมองใหม่ๆ ให้ตนเอง ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงมุ่งเน้นการสร้างทักษะความเป็นสากลเหล่านี้ให้นักศึกษาจะได้มีภูมิคุ้มกันให้กับตนเองก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งตรงกับแนวทางการพัฒนาคนผ่านระบบ Networking, Staff and Students Mobility และการมี International Exposure โดยเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา คือ ประเทศมาเลเซีย แล้วขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคต เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา หรือยุโรป เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่า Understanding Others ได้อย่างแท้จริง

Mr. Imran Sarwar อาจารย์ผู้สอน Public Speaking หรือการพูดในที่สาธารณะ ได้เล่าให้นางจิราพร กาฬสุวรรณ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ฟังว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้มี พื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมาก ส่วนหนึ่งมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแต่มีความรู้เรื่องคำศัพท์ที่จะนำมาใช้น้อย ขณะที่นักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยังขี้อายและขาดความมั่นใจในการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กลุ่มนี้มีจุดแข็งในการใฝ่เรียนรู้และฝึกฝน มีความคิดเชิงบวก ปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่มีหลายวัฒนธรรมได้ ฉลาดและเรียนรู้เร็ว เป็นมิตรและให้ความร่วมมือ อาจารย์ Imran จึงได้แนะนำแนวทางในการฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่น การซ้อมพูดหน้ากระจกทุกวันอย่างน้อย 3-5 นาที เพื่อสร้างความมั่นใจ ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันกับเพื่อนคนไทยด้วยกัน ควรมีการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนในหัวข้ออะไรก็ได้อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ฟังข่าวภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความสามารถด้านทักษะการฟัง เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และปรับปรุงเรื่องการออกเสียง นอกจากนี้นักศึกษาควรอ่านบทความภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ด้วย ก็จะทำให้ภาษาดีขึ้น”

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างมีความสุขที่ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้พบเพื่อนและอาจารย์ใหม่ๆ รวมทั้งสถานที่ใหม่ๆ ทำให้ตื่นตาตื่นใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขแม้จะคิดถึงบ้านบ้าง ต้องปรับตัวบ้าง ก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ดี

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง
จิราพร กาฬสุวรรณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ข้อมูลและภาพประกอบ


TOP