ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาดูงานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 8 คน นำโดย อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานระบบบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และนางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่องระบบบริหารหลักสูตร (TQF)

 


TOP