ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาดูงานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ม.วลัยลักษณ์