ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ