สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556