ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2482
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการสอบได้ที่ : http://mba.wu.ac.th
หรือสอบถาม โทร. 075-672203, 075-672208, 089-2904445


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP