ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ โดยผู้สมัครจะ
ต้องจบปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาระงาน
1. ด้านการเรียนการสอน : สอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสภาวะปกติ ประกอบด้วย

- มหกายวิภาคศาสตร์
- จุลกายวิภาคศาสตร์
- ประสาทกายวิภาคศาสตร์
- อาจารย์ประจำกลุ่มในการเรียนการสอนแบบ topic assignment และ/หรือ case study โดยมีหน้าที่ ดังนี้
- เตรียมการสอนและร่วมสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการ
- ร่วมออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ
- เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการเรียนทางกายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ สไลด์ แผ่นภาพ และเอกสารประกอบการสอน
- Facilitator ประจำกลุ่มในรายวิชาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning เช่น case study, topic assignment
- เป็นผู้ช่วยประสานงานรายวิชาชั้นปรีคลินิก ช่วยจัดตารางสอน จัดทำประมวลรายวิชา สรุปคะแนน ตัดเกรดประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

2. ด้านการวิจัย : มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของสำนักวิชาฯ
3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมของสำนักวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัย
4. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม : มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาฯ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีส่วนร่วมในงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปรีคลินิก เป็นต้น

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา
ภาระงาน
1. ด้านการเรีนการสอน :

- ช่วยจัดเตรียมการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยดำเนินการในการเรียนปฏิบัติการรวมทั้งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- ร่วมจัดทำสไลด์สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
- เตรียมเอกสาร course syllabus and lesson plan และ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเรียนการสอน active learning
- ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการสอบกับอาจารย์ผู้สอน
- ผลิตเอกสารประกอบการสอนและข้อสอบ
- ร่วมคุมสอบ Mid-block และ final examination
- รวบรวมคะแนน วิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ ตรวจรายงาน ผลปฏิบัติการและร่วมตัดเกรดกับอาจารย์ผู้สอน

2. ด้านการวิจัย : ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักวิชา
4. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม : มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชา
5. ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่วมประสานงานหรือดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่สำนักวิชามอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์/เวชศาสตร์ชุมชน และผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือพยาบาลศาสตร์
ภาระงาน
1. ด้านการเรียนการสอน :

- เตรียมชุมชนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น
สถานีอนามัย โรงพยาบาลพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
- ประสานงานการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
- เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น คู่มืออาจารย์ประจำกลุ่ม เอกสารประกอบการเรียน คู่มือนักศึกษาในการลงชุมชน เป็นต้น
- ร่วมสอนแบบกลุ่มย่อย ตรวจ/แก้ไขแผนการปฏิบัติงานในชุมชนและ รายงานต่างๆ
- ประสานงานเรื่องการเดินทางลงปฏิบัติงานในชุมชน ควบคุม ดูแล นักศึกษาแพทย์ ในการลงปฏิบัติการศึกษาชุมชน
- ดูแลและควบคุมการยืม-คืนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงชุมชน เช่น โทรโข่ง ไมโครโฟนพร้อมลำโพง แบบเคลื่อนที่ ฯลฯ
- งานด้านการเงิน รวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินต่าง ๆ ที่ใช้ใน โครงการการเรียนการสอนของรายวิชา
- ช่วยจัดทำและบันทึก มคอ.3 และ มคอ.5

2. ด้านการวิจัย : ช่วยบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป เก็บข้อมูลเชิงสำรวจและเชิงคุณภาพ และติดต่อประสานงานภาคสนามในงานวิจัย สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ร่วมกับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม : ร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการที่สำนักวิชามอบหมาย
5. ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิขาฯ เช่น ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา
ภาระงาน
1. ด้านการเรียนการสอน :
- ช่วยอาจารย์ประจำกลุ่มปฏิบัติการและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ สอนสรีรวิทยา
- ช่วยเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการสรีรวิทยา
- ช่วยจัดทำเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 Course syllabus และ Facilitator’s guide
- ช่วยประสานงานรายวิชาชั้นปรีคลินิก สรุปคะแนน ตัดเกรด การประเมินผลการเรียน และการประเมินรายวิชาของนักศึกษา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการในสาขาวิชา
2. ด้านการวิจัย : มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยสาขาสรีรวิทยา
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม :
- มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษาแพทย์
- มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชา
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : มีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักวิชาหรือของมหาวิทยาลัย
5. ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีส่วนร่วมในงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปรีคลินิก หรือภาระงานอื่น ๆ ตามที่สำนักวิชามอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจใน ปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 20,700 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 300 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP