ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท
และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นกัลยาณมิตร รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อดทน ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มองโลกในแง่ดี
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ภาระงาน
1. ร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ และร่วมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควบคุมดูแลนักศึกษาระหว่างการเรียนภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอน
2. ประสานงานกับอาจารย์ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ช่วยสอน
3. จัดเตรียมหนังสือ ตำรา สื่อการสอนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ การยืม-คืน และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงาน และรับรองอาจารย์พิเศษ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในรายวิชาต่าง ๆ
5. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการทำวิจัยวิศวกรรมศึกษาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ ประมวลรายวิชา เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารสำหรับการวัดประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การับรองสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
7. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. การขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรและการเตรียมความพร้อม นักศึกษาในการประกอบใบประกอบวิชาชีพ
9. สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
10.งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office
- สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- เป็นผู้ใฝ่รู้ ทุ่มเทและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้ที่มีประสบการณ์หรือความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. ประสานงานกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อขอรับรองหลักสูตร
จากสภาวิศวกรเพื่อขอสิทธิ์ในการขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)ของนักศึกษา
3. ปรับปรุงคู่มือของรายวิชาปฏิบัติการให้มีความทันสมัยตามการพัฒนาของ เทคโนโลยี และจัดทำเอกสารของรายวิชาที่กำลังจะขอเปิดใหม่
4. ร่วมเป็นคณะทำงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นกัลยาณมิตร รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อดทน ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มองโลกในแง่ดี

ภาระงาน
1. ร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ และร่วมควบคุมดูแลนักศึกษาระหว่างการเรียนภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอน
2. ประสานงานกับอาจารย์ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ช่วยสอน
3. จัดเตรียมหนังสือ ตำรา สื่อการสอนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ การยืม-คืน และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานและรับรองอาจารย์พิเศษ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในรายวิชาต่าง ๆ
5. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลมา วิเคราะห์และใช้ในการทำวิจัยวิศวกรรมศึกษาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ ประมวลรายวิชา เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารสำหรับการวัดประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การรับรองสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
7. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8. การขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
9. สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนการสอนการบริการวิชาการ และการวิจัย
10.งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมวัสดุ/วิศวกรรมเครื่องกล/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ใผ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นกัลยาณมิตร รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อดทน ปรับตัว เข้ากับสังคมได้ดี มองโลกในแง่ดี
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ภาระงาน
1. เป็นผู้สอนหลักในรายวิชา Drawing
2. ร่วมกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดในแต่ละภาคการศึกษา
3. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ ประมวลรายวิชา
เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารสำหรับการวัดประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5. จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ
6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวหลักสูตรฯ
7. ช่วยเตรียมเอกสารสำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
8. ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนการวิจัย และงานบริการวิชาการของหลักสูตรฯ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ใผ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นกัลยาณมิตร รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อดทน ปรับตัว เข้ากับสังคมได้ดี มองโลกในแง่ดี
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ภาระงาน
1. สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 900 ชั่วโมง
2. พัฒนานักศึกษา จำนวน 420 ชั่วโมง
3. บูรณาการเสริมหลักสูตร จำนวน 120 ชั่วโมง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง อัตรา 11,500 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวอีกเดือนละ 3,800 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่http://dp2wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP